Đào tạo

If you work in a ship’s engine room, you must have received a call at least once from the bridge about port workers/authority complaining of black smoke coming out of ship’s funnel.

Thực tập chữa cháy là một trong những cuộc diễn tập có tầm quan trọng lớn trên tàu.

Các nữ thuyền viên đầu tiên của Việt Nam đã nhận được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sau khi quy định sử dụng lao động được sửa đổi.

Nhắc các bạn trẻ chuẩn bị phỏng vấn để đi thuyền phó 3/2 trên tàu ngoại thì hãy nhớ nằm lòng các thuật ngữ và công việc sau đây bằng tiếng Anh. Cố gắng đọc hiểu và diễn đạt lại bằng tiếng Anh.

Đào tạo thực tế trên tàu - Chuyên ngành Máy

Đào tạo thực tế trên tàu - Chuyên ngành Máy

Trang