Chuyên môn kỹ thuật hàng hải

Các phương tiện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN đã đi ứng trực ở nhiều nơi, đảm bảo ứng phó sự cố hiệu quả.

If you work in a ship’s engine room, you must have received a call at least once from the bridge about port workers/authority complaining of black smoke coming out of ship’s funnel.

Thực tập chữa cháy là một trong những cuộc diễn tập có tầm quan trọng lớn trên tàu.

Trực ca trong cảng đâu có kém phần quan trọng đối với an toàn hàng hải. Sĩ quan trực ca cả già lẩn trẻ phải luôn ghi nhớ những điều sau đây:

At times, life at sea could prove extremely challenging for individuals working on board ships, away from their loved ones.

Trang