Đào tạo thuyền viên thực tế công tác trên tàu

Đào tạo thực tế trên tàu - Chuyên ngành Máy

Bên cạnh các công tác đào tạo tại các trung tâm thuộc các trường Hàng hải, tại văn phòng công ty NST thì thuyền viên còn được đào tạo thực tế trên các tàu để đảm bảo sau đào tạo các thuyền viên được làm quen, thực hành với máy móc thực tế, sẵn sàng nhập tàu và hòa nhập với công việc trên tàu.

 

Tiếng Việt
Tin nóng: 
Tin thường